Kunstforeningen Progres

Vedtægter for Kunstforeningen Progres

§1   Foreningens navn er Kunstforeningen Progres.

 

§2   Foreningens formål er, i samarbejde med Galleri Progres, at tilbyde medlemmerne unikke kunstoplevelser i forbindelse med udstillinger, deltagelse i særarrangementer samt udvide muligheden for anskaffelse af kunst af galleriets tilknyttede kunstnere.

 

§3   Som medlemmer optages alle personer, der tilslutter sig foreningens formål, og som erlægger det af Generalforsamlingen fastsatte kontingent.

 

 

§4   Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgang af første kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før.

Ordinær Generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

                        Valg af dirigent og referent.

                        Bestyrelsens beretning.

                        Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

                        Fastsættelse af kontingent.

                        Indkomne forslag.

                        Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

                        Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for et år

                        Eventuelt.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af skriftlig dagsorden.

Alle fremmødte medlemmer har stemmeret og afgørelser træffes ved simpel stemme-flertal. Ved vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræves der dog mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigent og referent og udsendes efterfølgende til alle medlemmer.

 

§5   Bestyrelsen består af 5 personer. Heraf 4 valgte medlemmer og galleriets indehaver, eller en af denne udpeget repræsentant. De 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for to år.

På den stiftende generalforsamling vælges de to af medlemmerne dog kun for perioden indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde med formand, næstformand og kasserer samt fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen planlægger og offentliggør et forårs- og et efterårsprogram for foreningens aktiviteter.

 

§6   Opløsning af foreningen kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Ved opløsning af foreningen fordeles foreningens midler ligeligt blandt medlemmer med fuldt medlemskab.

 

Vedtægterne er første gang vedtaget på den stiftende generalforsamling den 22. maj 2005 og ændret på generalforsamlingen den 21. Marts 2013

Sven Dalsgaard: Flagobjekt, vist på udstilling i Galleri Progres 2016